magmahal at maghintay mula sa kalayuan

I will pretend (ako ay magpanggap) I don’t care (wala akong pakialam) even if it’s not true (kahit na ito ay hindi totoo) laugh when I could cry (tumawa kapag kaya kong mag-iiyak) stay when I should leave (manatili kapag ang dapat kong mag-iwan) I will pretend (ako ay magpanggap) you don’t matter to me…